ŞcoalaRomanească.ro

Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Proiect

DEDUCEREA DIN SALARII

Deducerea personală este un beneficiu fiscal oferit de că- tre stat persoanelor cu un venit brut sub 3.600 de lei pe lună şi este reglementată în prezent atât de Codul fiscal, cât şi de Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 52/2016. Con- cret, potrivit art. 77 din Codul fiscal, ,,persoanele care obţin venituri au dreptul la deducerea din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază”.

Deducerile personale se acordă pe mai multe niveluri, în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază, şi sunt stabilite în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinerea salariatului”. Astfel, Ordinul MFP nr. 52/2016 sta- bileşte că salariaţii care au un venit brut mai mic sau egal cu

1.950 de lei şi nu au persoane în întreţinere declarate anga- jatorului beneficiază de o deducere personală de 510 de lei.

În continuare, deducerea personală pentru contribuabilii cu un venit brut lunar ce nu depăşeşte 1.950 de lei se acordă astfel:

• pentru salariaţii care au o persoană în întreţinere - 670 de lei;

• pentru salariaţii care au două persoane în întreţinere -

830 de lei;

• pentru salariaţii care au trei persoane în întreţinere - 990 de lei;

• pentru salariaţii care au cel puţin patru persoane în între- ţinere - 1310 de lei.

Pentru salariaţii care realizează un venit brut cuprins între

1.951 lei şi 3.600 lei inclusiv, valoarea deducerii personale se calculează după următoarele formule:

• 510 x [1-(VBL- 1.950)/1.950] pentru salariaţii care nu au persoane în întreţinere;

• 670 x [1-(VBL-1.950)/1.950] pentru salariaţii care au o per- soană în întreţinere;

• 830 x [1-(VBL-1.950)/1.950] pentru salariaţii care au două persoane în întreţinere;

• 990 x [1-(VBL-1.950)/1.950] pentru salariaţii care au trei persoane în întreţinere;

• 1310 x [1-(VBL-1.950)/1.950] pentru salariaţii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere.

Deducerea personală se acordă persoanelor angajate pe teritoriul României cu contract individual de muncă, indife- rent de natura acestuia (normă întreagă/timp parţial, pe du- rată determinată/nedeterminată etc) numai la angajatorul mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea per- sonală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.

Începând cu anul 2016, odată cu aplicarea noului sistem fiscal, deducerea personală pentru copiii minori aflaţi în între- ţinere nu se mai acordă unui singur părinte, ci ambilor părinţi.

,,Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în între- ţinerea căruia/cărora se află aceştia”, este precizat la art. 77 alin (4) din Codul fiscal. Astfel, ambii părinţi pot beneficia de deducerea personală pentru copiii minori, însă numai la func- ţia de bază, cu condiţia ca venitul brut al fiecăruia dintre ei să nu depăşească suma de 3.600 de lei/lunar.

Potrivit normelor de aplicare a Codului fiscal, persoanele aflate în întreţinerea salariatului pot avea alt domiciliu decât salariatul care beneficiază de deducere personală. Legea nu impune gospodărirea în comun cu salariatul care beneficiază de deducere personală. Dacă persoana aflată în întreţinerea salariatului este majoră, ea îşi va manifesta acordul în scris că agreează acordarea deducerii respective salariatului care o întreţine. Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în supra- faţă de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 mp în zonele montane.

Pentru solicitarea acestui drept salariaţii trebuie să depună o serie de documente la angajator. Obligaţia stabilirii persoa- nelor aflate în întreţinerea contribuabilului în funcţie de care se atribuie deducerea personală este în sarcina plătitorului de venit din salarii, la funcţia de bază, Deci, angajatorul trebuie să-l întrebe pe salariat dacă are persoane în întreţinere. Sala- riatul trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă informaţii personale şi datele de identificare ale fiecărei persoane aflate în întreţinere. Apoi, e necesară o de- claraţie pe propria răspundere a celui aflat în întreţinere (nu se aplică în cazul minorilor), unde trebuie precizat inclusiv ve- nitul lunar obţinut, dacă e cazul, pentru a fi comparat cu pra- gul de 510 lei. De asemenea, salariatul contribuabil trebuie să prezinte angajatorului şi documentele care justifică legăturile de rudenie, veniturile ş.a.m.d. (certificate de naştere, căsăto- rie, adeverinţe de venit ale întreţinutului).

COMŞIŢ ELENA SECRETAR ŞEF,

COLEGIUL NAŢIONAL „RADU NEGRU“ FĂGĂRAŞ

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Proiect  DEDUCEREA DIN SALARII